Program

Výchovno – vzdelávací program

Výchovno-vzdelávacie činnosti sú organizované s prihliadnutím na vek dieťaťa učenie sa formou hier.

Výchovné zamestnanie prebieha v čase od 09:15 do 10:45 hod.

Počas bežnej prevádzkovej doby sa o Vaše deti starajú pani učiteľky s VŠ vzdelaním pedagogického smeru alebo absolvovaným opatrovateľským kurzom vrátane zdravotného kurzu, ukončený certifkátom a jedna pomocná sila.

Okrem pravidelného týždenného výchovného, didaktického plánu, deti majú počas pobytu v detských jasliach, zabezpečené nasledovné pravidelné, doplnkové aktivity a krúžky:

Prvé krôčiky s hudbou

Krúžok šikovných rúk

Pohybový krúžok

v

Angličtina hrou

Organizujeme aj ďalšie aktivity nielen pre deti, ale aj pre rodičov s deťmi, pri príležitosti sviatkov: fašiangový karneval, oslavu MDD, oslavy narodenín a menín, besiedku ku Dňu matiek, Vianočnú besiedku, divadelné predstavenia, fotenie…

Týždenný harmonogram

PONDELOK

Pohybová výchova – hry sú zamerané na rozvoj hrubej motoriky, aktívny pohyb podporuje zdravý telesný a duševný vývoj dieťaťa

UTOROK

Anglický jazyk – učenie sa formou hry

STREDA

Výtvarná výchova, tvorivé dielne – práca s rôznym materiálom (prstové farby, lepenie, strihanie, otláčanie, modelovanie…)

PIATOK

Činnosti zamerané na rozvoj jemnej motoriky, učíme sa hmatom, navliekanie šnúrok, vkladanie predmetov do správneho tvaru, montessori

Denný harmonogram

06:30 – 08:30 hod

Ranný filter, príchod detí, voľné hry, raňajky.

08:30 – 09:00 hod

Rozcvička, osobná hygiena, desiata, návyk na stolovanie

09:00 – 11:00 hod

Výchovné zamestnanie, učenie sa formou hier, pohybové aktivity, didaktické hry, pobyt na vzduchu (podľa počasia).

11:00 – 12:00 hod

Osobná hygiena, obed, návyk na správne samostatné stolovanie.

12:00 – 14:00 hod

Popoludňajší spánok.

14:30 – 15:00 hod

Osobná hygiena, olovrant.

15:00 – 17:00 hod

Voľné hry, priebežný odchod detí domov.