Cenník školného / zápis do jasličiek

Celodenná starostlivosť

06:45 do 16:45 hod

Cena pobytu:
JANUÁR 350 €
FEBRUÁR 370 €
Cena stravy: 4,00 €

Poldenná starostlivosť

06:45 do 12:00 hod

Cena pobytu:
JANUÁR 295 €
FEBRUÁR 310 €
Cena stravy: 3,25 €

   Denná       starostlivosť

06:45 do 16:45 hod

Cena pobytu: 25 €

Cena stravy: 4,00 €

   Hodinový          pobyt      

 

7 € / hodina

min. 3 hodiny

Zápis – registrácia a podmienky

Rezervácia miesta je zabezpečená odovzdaním prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 100 EUR, ktorý je odrátaný z platby prvého školného.

Úhrada školného prebieha na základe prihlášky a dohody.

Úhrada školného a stravného sa uhrádza mesiac vopred vždy k 15. kalendárnemu dňu v hotovosti alebo na účet prevodným príkazom.

Zápis do jasličiek je možný počas celého kalendárneho roka!

Sme súkromné zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré je riadne zapísané do centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) bol s účinnosťou od 1. novembra 2018 zmenený a doplnený zákonom č. 289/2018 Z. z..